Artikel - Materialeindkaldelse

“Skattestyrelsen har brug for oplysninger fra dig”

Dette er indledningen når Skattestyrelsen “inviterer” til torskegilde.
Med andre ord er du udtaget til skattekontrol*, når du modtager brev fra Skattestyrelsen med ovenstående overskrift.
I denne artikel vil vi se nærmere på, hvilke oplysninger Skattestyrelsen beder dig om at indsende, når du bliver udtaget til skattekontrol af et skatteår, hvor du har oplyst* efter ligningslovens § 33 A (herefter benævnt LL§33A).
Vi ser også på, hvordan compliance værktøjet ll33a.dk kan hjælpe dig i den situation, og ikke mindst hvordan, du med værktøjet fremadrettet kan tilsikre din compliance, for dermed at opnå din forventede skattenedsættelse.

Skattekontrol af LL§33A skatteydere
Ved en skattekontrol anmoder Skattestyrelsen om materiale, for et givent skatteår, der kan understøtte din berettigelse til skattelempelse i henhold til LL§33A. Skattestyrelsen benævner også dette som en materialeindkaldelse.
Pga. af den længere ligningsfrist for udenlandsk indkomst kan materialet, som du kan blive anmodet om at indsende, være op mod 3-4 år gammelt.
Skattestyrelsen beskriver det således:

“Personer med indkomst for arbejde udført i udlandet er ikke omfattet af den korte ligningsfrist. Se § 1, stk. 2, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 535 af 22. maj 2013. Da du har indkomst for arbejde udført i udlandet, er du dermed omfattet af den 3 årige lignings-frist.”

Udover dokumentation for, at du er berettiget til at benytte LL§33A, ønsker Skattestyrelsen også i mange tilfælde, at materialet indeholder dokumentation for din overholdelse af 6-måneders-reglen, samt 42-dages-reglen.
Netop den situation beskrives herunder, med et eksempel fra en skattekontrol af en LL§33A skatteyder.

Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


Oplysninger Skattestyrelsen har anmodet om ved skattekontrol af LL§33A brugere
Skattestyrelsens afdeling “Udland 11” udsendte primo 2021, et stort antal materialeindkaldelser vedr. skatteåret 2017. Her blev bl.a. personer med høj mobilitet igen udtaget til kontrol. Alle de anmodet oplysninger blev i disse indkaldelser inddelt i tre kategorier:
Vedrørende ansættelsesforhold:
Her anmodes der om dokumentation for, at dit ansættelsesforhold opfylder betingelserne ved at du har erhvervet lønindkomst ved personligt arbejde i et tjenesteforhold i udlandet.
Vedrørende udlandsforhold:
Her anmodes der om oplysninger der kan afgøre hvorvidt du er begrænset eller fuld skattepligtig til Danmark.
Vedrørende lempelse efter ligningslovens § 33 A:
Her anmodes der om oplysninger, der kan understøtte at du har overholdt 6-måneders-reglen og 42-dages-reglen.

Nedenstående liste med 17 punkter, er fra en skattekontrol, hvor Skattestyrelsen har anmodet om oplysninger fra en skatteyder ansat inden for luftfart.

Vedrørende ansættelsesforhold:
 • Specifikation af selvangivet lønindkomst på x kr., herunder kopi af samtlige lønsedler for perioden.
 • Ansættelseskontrakt vedrørende dine arbejdsforhold i udlandet.
 • Arbejdsplaner, der viser hvornår du har været på arbejde. Anvendes der koder i arbejdsplanerne, bedes disse forklaret.
 • Logbog, der viser hvilke destinationer du har fløjet til og fra.
 • Dokumentation for samtlige udbetalinger fra din arbejdsgiver. Dette gælder både skattefrie og skattepligtige beløb. Herunder rejsegodtgørelser og refusion af omkostninger. Hvis du har modtaget refusion af omkostninger, som du har afholdt for din arbejdsgiver bedes også dokumentation for, at du har afholdt udgifterne, f. eks. i form af kontoudtog hvoraf betalingerne fremgår.
 • Specifikation af modtagne skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser (x kr.), herunder oplysning om hvilke dage der er modtaget godtgørelser for.
 • Dokumentation for samtlige personalegoder, herunder frie goder, medarbejderaktier, sundhedsforsikringer og rabatkøb af rejser/flybilletter.

 • Vedrørende udlandsforhold:
 • Dokumentation for udenlandsk formue, herunder fast ejendom, bankkonti, værdipapirer og pensionsdepoter. Hvis du ikke har formue i udlandet, bedes du bekræfte dette.
 • Det fremgår af dine folkeregisteroplysninger, at du har været tilmeldt en adresse i udlandet siden den x. november xxxx. Du bedes i denne forbindelse redegøre nærmere for dine bopælsforhold, herunder baggrunden for at du mener at du er fuldt skattepligtig til Danmark.

 • Vedrørende lempelse efter ligningslovens § 33 A:
 • Oplysning om startdato (udrejsedag) for den eller de perioder der berettiger til lempelse efter ligningslovens § 33 A.
 • Specificeret opgørelse over de kalenderdage, hvor du har opholdt dig i henholdsvis Danmark og udlandet, herunder opgørelse over rejsedage, hvor du rejser ind og ud af Danmark.
 • Dokumentation for hvorledes befordring mellem hjem og arbejde er foregået, herunder oplysning om hvem, der har afholdt omkostningerne.
 • Dokumentation for at du har opholdt dig uden for det danske rige i en eller flere perioder af mindst 6 måneders varighed. Eksempelvis kreditkorthævninger, hotelregninger, rejseomkostninger eller lignende.
 • Dokumentation for at du ikke har opholdt dig, inden for det danske rige mere end 42 dage inden for enhver 6 måneders periode, i forbindelse med ferie eller lignende.
 • Logbog hvori du markerer de flyvninger, hvor du har fløjet gennem dansk luftrum. Luftrummet over Danmark indbefatter luftrummet over Færøerne, Grønland og Danmark.
 • Arbejdsplaner der viser hvornår, du har været på arbejde.
 • Hvis en periode starter forud for 2017, udbedes materialet også for den relevante del af 2016. Hvis en periode påbegyndes i 2017 og fortsætter ind i 2018, udbedes materialet også for den relevante del af 2018.


Skærpet kontrol indsats
Ved tidligere skattekontroller, fremsendte Skattestyrelsen en kalender, som skatteyderen skulle udfylde med ferie eller lignende ophold afholdt inden for det danske rige (herefter benævnt DK). Denne kontrol metode er nu sjældent forekommen, hvis overhovedet? Hvorimod en skærpelse af kontrolindsatsen er set gennem de senere år, hvor Skattestyrelsen har ændret praksis.
Det skal hertil nævnes, at ordet praksisændring har juridiske implikationer, hvorfor Skattestyrelsen ikke benævner deres ændrede fremgangsmåde, som en praksisændring.
(En praksisændring skal f.eks. være varslet, og må ikke være bagudrettet)
Med den skærpede kontrol indsats, afkræver man nu skatteyderen et langt mere omfattende materiale end tidligere.
Især specifikke personale grupper indenfor luftfart oplever en mere nidkær skattekontrol.

Generelt er det Skattestyrelsens vurdering, at det er dig der har bevisbyrden for, at du opfylder betingelserne for lempelse efter LL§33A. Hertil kommer Skattestyrelsens nye holdning, hvor man ifb. med 42-dages-reglen, som udgangspunkt antager, at du opholder dig i DK, med mindre du dagligt dokumenterer, at du opholder dig i udlandet.
Dette, i kombinationen med den længere ligningsfrist, har gennem de senere år øget skatte provenuet betragteligt. I mange tilfælde har det nemlig vist sig, at det kan være særdeles vanskeligt, for en skatteyder ved skattekontrol, bagudrettet at kunne redegøre fyldestgørende for, at de på daglig basis, har opholdt sig i udlandet i henhold til 42-dages-reglen.
Hvorfor de efterfølgende ikke har fået deres skattelempelse godkendt.

Det må således forventes, at for at kunne få godkendt sin skattelempelse ved en skattekontrol, skal der nu bruges ikke uvæsentlige ressourcer på, at udarbejde det anmodede materiale til Skattestyrelsen.
Særligt punkterne 11, 12, 13 & 14, kan være tidskrævende og forbundet med en relativ stor arbejdsbyrde at besvare fyldestgørende med bl.a. objektiv dokumentation.
Naturligvis alt afhængig af, hvor godt du har forberedt dig på en skattekontrol.

Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


ll33a.dk - et compliance værktøj

Med compliance-værktøjet ll33a.dk, er du godt hjulpet.
Både når det gælder at besvare Skattestyrelsens henvendelse vedr. et tidligere skatteår, men også fremadrettet, når du vil forberede dig selv på en kommende skattekontrol.
I begge tilfælde kan du overlade arbejdsbyrden til værktøjet, der udfærdiger rapporter over din compliance af LL§33A. Du skal blot angive din start og slut-dato for din(e) LL§33A udlandsperioder, dato’er for ophold i DK, samt uploade din dokumentation.

ll33a.dk dokumenterer hvorvidt du overholder både 6-måneders-reglen samt 42-dages-reglen, når du indsætter din start- og slut-dato for udlandsperioden(erne), samt dine ophold i DK, på kalender-siden. Herefter har du det fulde overblik på graf-siden.
Denne dokumentation er dog at betragte som subjektiv, hvorfor Skattestyrelsen også efterspørger objektiv dokumentation for, at du har opholdt dig i udlandet.
Det kan bl.a. være; rejsedokumentation i form af boardingpass for fly- og færge-rejser, køre-bog, samt bilag for; brændstof indkøb, kreditkort hævning, dagligvarer indkøb, shopping, restaurant besøg, etc.
Med ll33a.dk installeret på din smartphone, er det nemt med kameraet at registrere og arkivere dine indsamlede bilag for de relevante datoer på kalender-siden.

Omfang og indhold af objektiv dokumentation ser vi nærmere på i den kommende artikel: “Blanke dage - Skattestyrelsens udgangspunkt”, hvor vi bl.a. berører Skattestyrelsens holdning, der som udgangspunkt antager, at du opholder dig i Danmark, med mindre du dokumenterer, at du opholder dig i udlandet.

Med ovennævnte arbejdsgange udført, ligger dine data nu i skyen, krypteret og sikret med backup på servere, som naturligvis er GDPR compliant.
I dagligdagen giver dette dig et unikt indblik i din compliance af LL§33A.
Du kan bl.a. hurtigt overskue konsekvenserne ifh. til 42-dages-reglen, når du f.eks. tilføjer eller ændrer på planlagte ferie ophold i DK. På kalender-siden er det også nemt at få overblik over dine blanke dage. (Dage hvorpå du endnu ikke har uploaded objektiv dokumentation)

Compliance rapporter
Når du indkaldes til skattekontrol, åbner du blot "Compliance Reports” på settings-siden. Her bindes alle dine data sammen til en færdig compliance rapport.
Fra din laptop/desktop, vælger du det indkaldte skatteår, og systemet udarbejder herefter automatisk en komplet compliance rapport for hver af dine, for skatteåret relevante, udlandsperioder.

Compliance rapporten, er en komplet oversigt over din udlandsperiode, hvor dine data er sat i forhold til:
 • Udlandsperiodens længde vs. 6-måneders-reglen
 • Ferie el. lign. ophold i DK vs. 42-dages-reglen
 • Dage i udlandet med appendix reference til objektiv dokumentation
 • Angivelse af opholdsteder (f.eks. via Geo-Snapshot funktion)
 • Dato angivelse af arbejdsdage i udlandet
 • Dine bemærkninger til en given dato. (F.eks. angivelse af ferie i udlandet)
Til hver compliance rapport kompileres en appendix mappe, der inderholder filer med din uploadede dokumentation, som er indekseret efter dato reference.

Herefter har du mulighed for at sende link til Skattestyrelsen, der således direkte fra ll33a.dk's servere, kan downloade din compliance rapport, inkl. den ofte data tunge appendix mappe. Du kan naturligvis også vælge selv, at downloade compliance rapport og appendix mappe, for herefter selv at e-maile disse. Vi har dog set eksempler på appendix mapper på op til 1,5GB, hvilket kan være udfordrende at håndtere via e-mail.

Skattekontrol af ét skatteår, indrager ofte de tilstødende skatteår
-Compliance rapporten tager højde for dette, og medtager relevante perioder

Ved kontrol af et enkelt skatteår, kan det blive relevant, at medtage op til 6 måneder af det foregående/efterfølgende skatteår i compliance rapporten.
Årsagen hertil er, at såfremt en udlandsperiode løber hen over et årsskifte, vil der være behov for at kontrollere den del af udlandsperioden, der rækker ind i tilstødende skatteår. Dette for at kunne afgøre hvorvidt 42-dages-reglen er fulgt i enhver 6 måneders periode, af pågældende udlandsperiode. Eksempelvis vil en skatteryder med en udlandsperiode, der starter d. 14.05.2016 og løber frem til d. 03.08.2018, og som indkaldes til skattekontrol for skatteåret 2017, skulle medtage sidste 6 mdr. af 2016, samt første 6 mdr. af 2018.
Du kan også have flere udlandsperioder der er relevante for et enkelt skatteår. Dette gælder, hvis du i skatteåret der kontroleres, afslutter en udlandsperiode efter loven, for herefter i samme skatteår, at påbegynde en ny udlandsperiode. Har du flere udlandsperioder i et skatteår, vil én eller to af disse udlandsperioder, som logisk følge heraf, løbe hen over et årsskifte. Hvorved det altså er relevant, at medtage op til 6 måneder af de(t) tilstødende skatteår. Dette tages der højde for i compliance rapporterne.
Du skal blot vælge skatteåret der er indkaldt til kontrol, systemet vil så automatisk udarbejde en compliance rapport for hver udlandsperiode du måtte have haft i det givne år, samt medtage relevante perioder i tilstødende skatteår.

Mange muligheder med dine data i skyen…
At digitalisere og lægge sin LL§33A compliance op i skyen, er der mange fordele i. Både når det gælder at forberede sig på en fremtidig skattekontrol, men også når det drejer sig om, at skulle håndtere en skattekontrol af et tidligere skatteår.

Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


…nem adgang til dit compliance værktøj
Du kan tilgå din konto på ll33a.dk når-som-helst og hvor-som-helst du har internet adgang.
De fleste platforme og web-browsere understøttes, ved at logge ind på ll33a.dk via web-browser.
På IOS og Android enheder, installerer du app’en ved at tilføje til hjemmeskærm.
Med app’en på mobilen, har du altid dit compliance værktøj lige ved hånden.
I det daglige, vil du formentlig også opleve, at du oftest vil bruge app’en netop på mobilen.
Skal du håndtere compliance rapporter, anbefales det, at logge ind fra din desktop/laptop pga. skærmstørrelse og dermed det bedre overblik.

…indsamling og opbevaring af objektiv dokumentation
Det tager blot få sekunder om dagen mens du er på farten, at registrerer dit bilag til objektiv dokumentation. Dette gør du med app’en og kameraet på din smartphone.
Bilaget ligger nu klar i skyen, og indekseret til din compliance rapport i den tilhørende appendix mappe. De klare fordele er:
 • at du nu ikke længere skal bruge tid på bilaget
 • at du altid har adgang og mulighed for at adminsitrere bilaget i skyen
 • at eliminere risikoen for, at bilag bortkommer eller går tabt, som det sker ved f.eks., at teksten forsvinder over tid på bonner udskrevet på termo-papir
 • at ved en skattekontrol har ll33a.dk automatiseret den videre håndtering af bilaget for dig gennem compliance rapporten
…del din virkelighed med familien
Som LL§33A skatteyder er man ofte adskilt fra familien, og det kan til tider være en udfordring at få familie-kalenderen planlagt, og på samme tid tage højde for 42-dages-reglen.
Dette er nu blevet væsentligt lettere med ll33a.dk.
Med ll33a.dk kan du tilrettelægge dine fremtidige ophold i DK, i fuld compliance med 42-dages-reglen. Dette kan tilmed gøres online sammen med familien således, at når du er på farten i udlandet, og familien er hjemme, kan i sammen se din compliance af 42-dages-reglen, efterhånden som i lægger fremtidige ferie ophold ind i kalenderen.

…del din data med din rådgiver
På trods af, at du med ll33a.dk er selvkørende hvad angår din compliance af LL§33A, kan der være tilfælde, hvor du ønsker rådgivning omkring dine forhold vedr. LL§33A.
I disse tilfælde har du og din rådgiver god nytte af dine data i skyen.
Ønsker du f.eks. ikke selv at håndtere din kontakt med Skattestyrelsen vedr. din Skattekontrol, eller ved anden behov for rådgivning, kan du give din rådgiver (revisor/advokat) adgang til dine data gennem ll33a.dk's RevisorPlatform.
Rådgivere der er oprettet på RevisorPlatformen, kan tilgå dine data i et format der hurtigt giver overblik over din situation, samt mulighed for at administrere dine data på dine vegne. Herunder at fremsende din compliance rapport digitalt til Skattestyrelsen. Naturligvis alt efter dine valg af settings for deling, i henhold til jeres indbyrdes aftale, rådgiver og dig imellem.
Dette sparer både dig selv og din rådgiver tid. Således kan din rådgiver alene koncentrere sig om, at give dig faglig rådgivning omkring din sag, fremfor at bruge tid på at håndtere alt det praktiske omkring håndtering af bilag, dagsberegning og ikke mindst fremsendelse til Skattestyrelsen.

…flere mulighder for data deling
Med dine data i skyen, har du ikke blot mulighed for, at dele din data med din rådgiver gennem RevisorPlatformen. Du kan også dele dine færdige compliance rapporter med rådgivere eller andre der ikke er oprettet på RevisorPlatformen. Dette sker via hyperlink der sendes til den af dig specificerede modtagers mail.
Du kan selv bestemme hvor dyb en adgang til dine data, som modtageren af dit link skal have. Du kan bl.a. vælge om din rapport alene skal være tilgængelig i en web-browser, eller om du vil tillade at din rapport kan downloades direkte fra ll33a.dk’s server, inkl. appendix mapperne med din indsamlede dokumentation.
Du har således fuld kontrol over dine data, og du kan til hver en tid annullere dine delingstilladelser.

Compliance værktøjet holder dig fri af faldgruberne i ligningslovens § 33 A

Med ll33a.dk værktøjet lige ved hånden, får du overblik og kontrol med din compliance gennem:
 • Automatisk beregning af 6-måneders-reglen.
 • Automatisk beregning af 42-dages-reglen inkl. fremtidige planlagte ophold i DK.
 • Arkivsystem i skyen til indsamling og opbevaring af objektiv dokumentation.
 • Mulighed for online deling af dine data. (f.eks. ved behov for rådgivning)
 • Autogenerering af compliance rapporter til brug ved indkaldelse til skattekontrol.
Dermed elimineres risikoen for, at snuble i egne opgørelser og fortolkninger af dags- og måneds-regler, hvilket desværre ofte ses i retsafgørelser, med tab af skattelempelse til følge.
Læg dertil Skattestyrelsens skærpede kontrol indsats, og behovet for et compliance værktøj til LL§33A skatteydere syntes kun stører.

Du er velkommen til at prøve selv.
Start allerede i dag, og reducer dermed arbejdsbyrden væsentligt ved din næste skattekontrol.
Tilmeld dig en 30 dages gratis prøveperiode her: ll33a.dk/signup

*Revisionen af skattekontrolloven har ført til ændringer af terminologien:
Fra skatteligning til skattekontrol:
Skattekontrolloven anvender nu udtrykket skattekontrol.
Fra selvangivelse til oplysning:
Udtrykket "at selvangive" erstattes af udtrykket "at oplyse".
Læs mere på Skattestyrelsen’s hjemmeside under afsnittet: “Ændret terminologi


Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


Sidst opdateret: 8. december 2021.

Forfatter:

Thomas Michelsen
Thomas MichelsenLL§33A skatteyder