Artikel - Lempelsesperiodens start og ophør

Hvordan er reglerne for start og ophør af en lempelsesperiode?

Det spørgsmål er vi på ll33a.dk ofte blevet spurgt om, og vi kan godt forstå at man kan blive i tvivl. For der har været meget usikkerhed omkring hvordan 6-måneders reglen skal forstås, og hvad der konkret gælder omkring reglen. - Landsskatteretten og Skatterådet har truffet to afgørelser vedrørende 6-måneders-reglen, som har givet anledning til fortolkningstvivl.

På denne baggrund har SKAT i 2009 udsendt styresignal SKM2009.638.SKAT, der efterfølgende er implementeret i Skattestyrelsens juridiske vejledning.
Den juridiske vejledning 2021-1, angiver følgende vedrørende en lempelsesperiodes start og ophør:


"Hvis en lønmodtager i en periode opfylder betingelserne for skattelempelse efter LL § 33 A, vælger lønmodtageren selv, om perioden omfattet af skattelempelse efter LL § 33 A skal starte ved første udrejse eller eventuelt først ved en senere udrejse. Lønindkomsten skal beskattes efter de almindelige regler, indtil lønmodtageren har valgt lempelse efter LL § 33 A. Se SKM2007.883.LSR. Lempelsesperioden starter ved begyndelsen af det udlandsophold, hvor lønmodtageren ønsker lempelse efter LL § 33 A. Det vil sige, at hvis der sker udrejse den 1. juli, kan lempelsesperioden ikke starte fx den 4. juli, hvor der allerede er taget ophold i udlandet.
Lempelsesperioden afbrydes først, når betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er opfyldt."


Her fremgår det relativt klart, at man selv kan vælge hvornår man vil påbegynde sin lempelsesperiode, blot det sker på en udrejse dag fra Danmark.
Når det gælder ophør af en lempelsesperiode, kunne beskrivelsen i den juridiske vejledning fremgå tydeligere, men et kig på ordlyden af det oprindelige styresignal udsendt i 2009 vedr. ophør af en lempelsesperiode, giver indsigt:

Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


Lempelsesperiodens ophør

  • Lempelsesperioden slutter, når udlandsopholdet afbrydes, det vil sige, når betingelserne for reglens anvendelse ikke længere er til stede - fx hvis ophold her i riget overstiger 42 dage indenfor en 6 måneders periode, eller hvis der udføres arbejde her i riget, som ikke er nødvendigt for udlandsopholdet.
  • Skatteyderen kan ikke selv vælge at afslutte et udlandsophold på et tidspunkt, hvor det ikke afbrydes efter loven.


Dette er helt i tråd med et bindende svar fra Skatterådet tilbage i 2008.SKM2008.426.SR drejede sig om en skatteyder, der ønskede at placere og fordele lempelsesperioden på vilkårlige tidspunkter under udlandsopholdet. Her fastslår Skatterådet afslutningsvis, at en skatteyder ikke har valgfrihed med hensyn til lempelsesperiodens ophør, da denne afbrydes på det tidspunkt, hvor betingelserne for reglernes anvendelse ikke længere er opfyldt.

Dette betyder dog ikke, at man som skatteyder ikke selv har indflydelse på hvornår sin lempelsesperiode ophører. Men blot at det kræver planlægning, hvis man selv vil have “hånd i hanke” med datoen for ophør af sine lempelsesperioder.

Med planlægning forstås, at man arrangerer sine “42 dages ferie og lign. i DK” således, at man ankommer til DK på den ønskede ophørs dato, hvor de efterfølgende dage i DK opholdet vil overskride 42-dages-reglen.
Alternativt vil arbejde udført her i riget som ikke er i direkte forbindelse med udlandsopholdet, også afbryde lempelseperioden.

Således vil man kunne arrangere at et udlandsophold afbrydes efter loven på den ønskede ophørsdato. -Og det behøver ikke at være svært…
Med compliance værtøjet ll33a.dk får du god hjælp og overblik over mulighederne omkring dine 42 dage i DK indenfor enhver 6 måneders periode, og du kan derved nemt tilrettelægge start og ophør af dine lempelsesperioder, helt i overensstemmelse med den gældende juridiske vejledning.
Dette gøres ved at vælge en slutdato, som er den første dag i den DK-periode, hvor du rammer den 43. dag i DK inden for de seneste 6 måneder.

ll33a.dk vil i en kommende opdatering, tilbyde dig en guide, der viser dine mulige ophørs datoer i et selvvalgt dato interval. Samt angiver tidligste startdato for en efterfølgende lempelsesperiode du måtte vælge.


Få orden i din compliance

Fra 125,- kr. per måned


Sidst opdateret: 10. august 2021.

Forfatter:

Thomas Michelsen
Thomas MichelsenLL§33A skatteyder